Aktuality

Očkování v Pardubickém kraji

Dnes (18.01) Pardubický kraj zkušebně zahájí provoz velkokapacitního vakcinačního centra v Sále Jana Kašpara v Pardubicích. Jeho provozní doba bude zpočátku 8 hodin denně 5 dnů v týdnu a v následném ostrém provozu od 1. února pak 12 hodin denně 7 dnů v týdnu. Personál bude zajištěn zčásti z Nemocnice Pardubického kraje. https://www.facebook.com/photo?fbid=10158456327379219&set=pcb.10158456327719219

Zároveň se spouští očkovací linka Pardubického kraje na tel. čísle 466 026 466. Linka je v provozu v PO a ST 8 - 17 hod., ÚT, ČT a PÁ 8 - 14 hod. Linka pomůže občanům kraje s registrací očkování.

Od 1. února bude zahájen provoz očkovacích center II. typu v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a v Ústí nad Orlicí. Budou otevřena 8 hodin denně 5 dnů v týdnu. Ve fázi IA dle státní strategie očkování budou očkováni profesní zdravotničtí pracovníci a klienti domovů pro seniory. V této fázi budou očkováni také občané nad 80 let věku z řad veřejnosti.

Pravděpodobně 1. 3. (ve spolupráci se starosty měst) budou otevřeny dle potřeby další vakcinační centra vybudovaná ve městech s rozšířenou působností pro fázi IB. Město Lanškroun nabídlo prostory společenského sálu L´ART https://lanskrounsko.cz/cz/9715-ockovani-v-lartu.

S prosbou o spolupráci ve vakcinačních centrech kraj oslovil všeobecné praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní specialisty a stomatology, i jejich zdravotní sestry, aby v očkovacích centrech vypomáhali. Cílem kraje je proočkování co největšího počtu obyvatelstva v co nejkratším čase, a to v závislosti na dodávkách vakcín ze strany státu. Provoz očkovacích centrech mohou být nepravidelnou dávkou vakcín do kraje narušeny.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/ockovani

18. ledna 2021

 


Spustění Centrálního registračního systému pro očkování

Zítra (v pátek 15.01.2021) bude v 08:00 hod. na stránce crs.uzis.cz spuštěna rezervace termínů očkování pro seniory nad 80 let. Rezervace bude možná i přes telefonní linku 1221. S registrací může pomoci i starosta obce Lubník po předchozí dohodě se na mob. 724 189 791.

Průběh on-line registrace:

 1. Zadání telefonního čísla. Obratem přijde potvrzovací PIN.

 2. Po jeho zadání vyplníte jméno a příjmení seniora, číslo pojištěnce, pojišťovnu, vyberete místo očkování.

 3. Poté obdržíte další PIN, který je určen již pro vstup do rezervace konkrétního termínu. Ostatní veřejnost se bude moci přihlásit od 1. února. Očkování je dobrovolné a je plně hrazené ze zdravotního pojištění.

Zdroj: covid.gov.cz, crs.uzis.cz

14. ledna 2021

 


Změny ve svozovém plánu na rok 2021

Firma EKOLA České Libchavy s.r.o. - Marius Pedersen a.s. informuje o změně ve svozovém plánu. Nově bude docházet k vývozu plastu v ÚTERÝ místo pátku. Nový svozový plán bude doručen občanům do schránek v průběhu ledna.

6. ledna 2021

Přílohy:

 svozovy_plan_2021.pdf (140,5 KB)

Místní poplatky v roce 2021

POPLATEK ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Lubník. Poplatek je splatný nejpozději do 31.03.2021. Výše poplatku na rok 2021 činí:

 • 100 Kč za jednoho psa,

 • 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uvést číslo popisné, do poznámky jméno majitele psa. Poplatek ze psů je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, která byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva s účinností od 01.01.2020.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU

Od 01.01.2021 je účinná Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle této vyhlášky se pro rok 2021 zvyšuje sazba za poplatek komunálního odpadu, a to 550 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.03.2021. Od poplatku je mimo jiné osvobozena fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku nebo fyzická osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců zdržuje mimo území obce (např. pobývá v zahraničí). Další osvobození jsou uvedena ve vyhlášce. Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen.

Výpočet sazby poplatku za odpad pro rok 2021:

Sazba poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou složek:

a. První složka není vázaná na žádnou skutečnost a její výše závisí na vůli zastupitelstva obce s limitem spočívajícím v nastavení horní hranice ve výši 250 Kč. Touto částí se kompenzují náklady, které nelze v druhé části sazby do rozúčtování zahrnout, zejména náklady na sběr a svoz tříděného odpadu a náklady na likvidaci nebezpečného odpadu. Zastupitelstvo zachovalo částku 250 Kč.

b. Druhou z těchto složek obec stanoví na základě skutečných nákladů obce předchozího účetně ukončeného kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtené na jednoho poplatníka. Zastupitelstvo vycházelo z nákladů v roce 2019 (tedy účetně uzavřeného předcházejícího kalendářního roku), které byly ve výši 124.464 Kč děleno 336 (324 osob s pobytem na území obce + 12 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 370 Kč. Z této částky je však stanovena sazba poplatku pouze ve výši 300 Kč. Rozdíl částky doplácí obec.

Bilance nákladů a výnosu za rok 2019 je uvedena v příloze.


Přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE

Vzhledem k epidemické situaci bude daňové přiznání k dani z nemovitých věci možné poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu nebo prostřednictvím sběrného boxu. Pomoc s vyplněním daňového přiznání bude probíhat telefonicky přes určené telefonní číslo. Nebude tak docházet k osobnímu kontaktu.

Ve věci daně z nemovitých věcí se Vám zaměstnanci Finančního úřadu pro Pardubický kraj, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, budou věnovat na telefonním čísle 465 550 111 ve dnech 4. ledna 2021 až 5. února 2021 každý pracovní den v době:

 • PONDĚLÍ, STŘEDA 08:00 - 16:30 hod.,

 • ÚTERÝ, ČTVRTEK 08:00 - 15:00 hod.,

 • PÁTEK 08:00 - 13:30 hod.

Kontakt: Finanční úřad pro Pardubický kraj, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí.


Nabídka prodeje obecního pozemku p. č. 701/6 v k. ú. Lubník pro výstavbu rodinného domu

Obec Lubník zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 701/6 – zahrada, o celkové výměře 1395 m2.

Uvedený pozemek se nachází v katastrálním území Lubník, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Kupní cena pozemku je stanovena znaleckým posudkem č. 1566-11/2020 ve výši 200 Kč/m2 , tj. celkem 279.000 Kč, vyšší nabídka se nepřipouští.

Pozemek je vymezen do zastavěného území obce Lubník s možností na něm provádět výstavbu rodinného domu. Zájemce se zavazuje uvést stavbu rodinného domu do užívání nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že v případě nesplnění této podmínky bude mít obec právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit nebo požadovat zvýšení kupní ceny o 50 %. Pozemek není zasíťovaný. Na pozemku se nachází vedení CETIN (telefonní kabel) - přeložka na náklady kupujícího (ve výši cca 1.000 Kč za metr přeložení). K pozemku bude v roce 2021 přivedena komunikace.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí být doručeny obecnímu úřadu do pátku 29. ledna do 12:00 hod. Nabídka musí obsahovat:

 • identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a případně adresu doručovací; v případě společného jmění manželů i identifikaci manžela/manželky, telefonní a e-mailový kontakt),

 • popis pozemku, parcelní číslo, výměru,

 • důvod koupě pozemku (za jakým účelem a způsobem využití je žádost podávána), případné odůvodnění vztahu k obci,

 • prohlášení, že souhlasí s podmínkami zveřejněného záměru.

Obec si vyhrazuje právo při výběru kupujícího preferovat občany obce a zájemce se vztahem k obci. V případě, že tak obec neučiní a obdrží více nabídek, nebo obdrží více nabídek od preferovaných zájemců, bude o kupujícím rozhodnuto transparentním losem. Obec si vyhrazuje právo vybrat větší počet nabídek preferovaných zájemců, a až z těchto provést akt losování. Obec Lubník si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo bez udání důvodů záměr zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených s podáním žádosti.


Změny v protiepidemických opatření od neděle 27.12.2020

Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situaci, kdy Česká republika přechází do 5. stupně PES dojde od 27. prosince k uzavření obecní knihovny a mateřského centra, a to do doby, než bude PES ve čtvrtém stupni. Úřední hodiny obce nebudou pátým stupněm PES dotčeny. Připomínáme, že se od začátku roku úřední hodiny rozšiřují:

 • PONDĚLÍ 16 - 18 hod.,

 • STŘEDA 08 - 11 hod. a 16 - 18 hod.


DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko hledá projektového manažera

DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko opětovně vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektový manažer/projektová manažerka. Jedná se o práci, která vyžaduje především časovou flexibilitu, pečlivost, spolehlivost a samostatnost. Očekáváme schopnost analytického a tvořivého myšlení, schopnost operativního řešení problémů a rovněž i práce v týmu. Nabízíme velmi zajímavou práci v pěkném pracovním i přátelském prostředí za skutečně zajímavé peníze a nemálo benefitů. Naprosto zásadní je chtít pracovat, ostatní už přijde samo... 😊.

Více informací "zde" nebo pod článkem v přílohách.

Lenka Bártlová, manažerka svazku


Otevírací doba obchodu přes vánoční svátky

21.12. PONDĚLÍ 07:00 - 15:00

22.12. ÚTERÝ 07:00 - 12:00

23.12. STŘEDA 07:00 - 15:00

24.12. ČVRTEK zavřeno

25.12. PÁTEK zavřeno

26.12. SOBOTA 08:00 - 10:00

27.12. NEDĚLE zavřeno

28.12. PONDĚLÍ 07:00 - 15:00

29.12. ÚTERÝ 07:00 - 12:00

30.12. STŘEDA 07:00 - 15:00

31.12. ČVRTEK 07:00 - 12:00

01.01.2021 NOVÝ ROK zavřeno

21. prosince 2020

Přílohy:

 img_20201219_154613.jpg (432,8 KB)

Dobrovolné antigenní testování obyvatel

Od středy 16. prosince 2020 do pátku 15. ledna 2021 nabídnou odběrová místa Nemocnice Pardubického kraje bezplatné antigenní testování pro veřejnost. Objednání v on-line v rezervačním systému je POVINNÉ, bez rezervace není možné test uskutečnit. Objednat se lze na tomto odkazu: https://www.nempk.cz/informace/antigenni-testovani-pro-verejnost?fbclid=IwAR1FA8G5yrA45z_I4qx3dNCeSSixLA6E8A8XZKay6vnjb9EH58xLYRikusg

CO S SEBOU:

 • doklad totožnosti,

 • kartičku pojišťovny (prosíme, zkontrolujte si datum platnosti průkazu, v případě neplatnosti si nechte vystavit náhradní potvrzení, že jste pojištěncem),

 • vyplněný a podepsaný Formulář k provedení antigenního testu pro veřejnost.

PODMÍNKY TESTOVÁNÍ:

Bezplatný antigenní test nelze provést osobám:

 • u kterých neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem,

 • kterým byl v posledních 5 dnech proveden antigenní nebo PCR test s negativním výsledkem.

Bezplatné antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění je možné opakovat pouze jednou za 5 dnů.

VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ:

V případě negativního výsledku personál odběrového místa zadá výsledek do celorepublikového systému a vydá potvrzení o výsledku.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu a zároveň při absenci příznaků nemoci Covid-19 je na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví nutné bez prodlení provést ověřovací vyšetření PCR metodou. Přímo na odběrovém místě tedy bude proveden PCR test novým stěrem z nosohltanu. Informace o výsledku tohoto vyšetření vám bude zaslána prostřednictvím SMS na mobilní telefon do 48 hodin.

16. prosince 2020