Obec

Obec Lubník se zachovalou strukturou lánové vsi leží v Lanškrounské kotlině, vzdálená 5 km jihovýchodně od Lanškrouna. Území obce se rozkládá v nadmořské výšce 365 – 395 m n.m. a náleží do povodí Moravské Sázavy. Obcí protéká Lubnický potok, který ústí do Moravské Sázavy nad Krasíkovem. Severozápadní hranici katastru obce tvoří koryto Hraničního potoka. Obcí probíhá silnice 2. třídy č. 315 ve směru z Lanškrouna do Zábřehu na Moravě.

Katastr obce má výměru 508 ha. Z této výměry je 420 ha zemědělské půdy a 52 ha lesa, zbylou část zaujímají vodní plochy, zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy.

Lubník patří mezi malé obce regionu. V obci je 122 čísel popisných a žije zde přes 360 obyvatel. Zaměstnání nacházejí převážně v nedalekém Lanškrouně nebo pracují v ZOD Žichlínek. Přímo v obcí provozují svoji činnost některé živnosti – je zde prodejna potravin, pohostinství, klempířství, autoservis, truhlářství nebo soukromá zemědělská farma.

Z celkové rozlohy má obec ve svém majetku 40 ha lesa a cca 10 ha zemědělské půdy. Obec také vlastní bytový dům čp. 2 a 81, budovu pohostinství s prodejnou potravin, společenským sálem a hasičskou zbrojnicí, budovu úřadu, kde se nachází obecní knihovna a mateřské centrum a budovu čp. 5. Do majetku obce patří také místní hřbitov.

Obec patří do Pardubického kraje a okresu Ústí nad Orlicí. Pověřeným úřadem pro obec je Městský úřad v Lanškrouně. Historicky obec patřila na Moravu. Hranice katastrů mezi Lubníkem, Žichlínkem, Sázavou a Albrechticemi tvořily česko-moravskou zemskou hranici.

V obci pracuje 7-členné obecní zastupitelstvo. I když se jedná o malou obec, kvete zde bohatý společenský život. Mají na tom zásluhu především dvě místní organizace, a to Sbor dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sokol. Podílí se i kulturní výbor při obecním úřadu.

Video-spot o obci (starší verze)