Místní poplatky v roce 2021

POPLATEK ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Lubník. Poplatek je splatný nejpozději do 31.03.2021. Výše poplatku na rok 2021 činí:

  • 100 Kč za jednoho psa,

  • 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uvést číslo popisné, do poznámky jméno majitele psa. Poplatek ze psů je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, která byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva s účinností od 01.01.2020.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU

Od 01.01.2021 je účinná Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle této vyhlášky se pro rok 2021 zvyšuje sazba za poplatek komunálního odpadu, a to 550 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.03.2021. Od poplatku je mimo jiné osvobozena fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku nebo fyzická osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců zdržuje mimo území obce (např. pobývá v zahraničí). Další osvobození jsou uvedena ve vyhlášce. Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen.

Výpočet sazby poplatku za odpad pro rok 2021:

Sazba poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou složek:

a. První složka není vázaná na žádnou skutečnost a její výše závisí na vůli zastupitelstva obce s limitem spočívajícím v nastavení horní hranice ve výši 250 Kč. Touto částí se kompenzují náklady, které nelze v druhé části sazby do rozúčtování zahrnout, zejména náklady na sběr a svoz tříděného odpadu a náklady na likvidaci nebezpečného odpadu. Zastupitelstvo zachovalo částku 250 Kč.

b. Druhou z těchto složek obec stanoví na základě skutečných nákladů obce předchozího účetně ukončeného kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtené na jednoho poplatníka. Zastupitelstvo vycházelo z nákladů v roce 2019 (tedy účetně uzavřeného předcházejícího kalendářního roku), které byly ve výši 124.464 Kč děleno 336 (324 osob s pobytem na území obce + 12 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 370 Kč. Z této částky je však stanovena sazba poplatku pouze ve výši 300 Kč. Rozdíl částky doplácí obec.

Bilance nákladů a výnosu za rok 2019 je uvedena v příloze.